Działalność

Organ prowadzący:
Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno

Nadzór merytoryczny:
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura w Toruniu,

ul. Moniuszki15/21, 87-100 Toruń

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Wąbrzeźnie działa na podstawie:

Ustawa z dnia 14 grudnia2016r Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 poz.59)

Uchwały nr V/30/2011 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 marca 2011r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 0 poz.199)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2017 r.  poz.1647)

Poradnia realizuje w/w zadania przez:

 1. Diagnozowanie-psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne:
 •  diagnoza uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce pisania i czytania, matematyki
 •  diagnoza dzieci z trudnościami w nauce
 •  diagnoza dzieci poniżej 6 roku życia – ocena rozwoju dziecka
 •  diagnoza gotowości szkolnej
 •  diagnoza uczniów zdolnych
 •  diagnoza dzieci w ramach wczesnego wspomagania ( od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole)
 •    diagnoza dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i z dysfunkcjami rozwojowymi
 •    diagnoza uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym
 •    diagnoza dzieci z ADHD
 •    diagnoza predyspozycji zawodowych ucznia
 •    diagnoza lateralizacji

2.Opiniowanie

3.Orzekanie o:

 •    potrzebie nauczania indywidualnego dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
 •    potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
 •    potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych,
 •    potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
 •    opiniowanie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

4.Działalność terapeutyczną:

 •    terapia psychologiczna
 •    terapia pedagogiczna
 •    terapia logopedyczna
 •    socjoterapia
 •    EEG Biofeedback

5.Prowadzenie mediacji

6.Interwencję kryzysową

7.Działalność profilaktyczną:

 •     promocja zdrowia psychicznego;
 •  zajęcia warsztatowe, prelekcje, szkolenia dla:

– uczniów

– rodziców 

– nauczycieli 

 •    przesiewowe badania wzroku, słuchu, mowy
 •   współpraca z placówkami samorządowymi, służby zdrowia, z innymi poradniami, organizacjami pozarządowymi, fundacjami, instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom, młodzieży  i rodzicom
 •  współpraca ze szkołami w realizacji programów wychowawczych i profilaktycznych
 •  współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz planów działań wspierających

8.Poradnictwo:

 •    postdiagnostyczne
 •    dla rodziców
 •    w zakresie wyboru szkoły i zawodu
 •    udzielanie wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolach, szkołach  i placówkach

9.Konsultacje:

 •  z nauczycielami i pedagogami szkolnymi
 •    z kuratorami sądowymi
 •  z lekarzami – specjalistami

10.Działalność informacyjno-szkoleniowa:

 •    spotkania informacyjno-szkoleniowe dla nauczycieli
 •    cykliczne spotkania dla pedagogów szkolnych
 •  spotkania dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych
 •    zamieszczanie artykułów z zakresu zagadnień psychologiczno-pedagogicznych w biuletynach informacyjnych  i na stronie internetowej
 •    współpraca z lokalnymi mediami

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>